Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Isikuandmete töötlemine MTÜs Igale Lapsele Pere

MTÜ Igale Lapsele Pere (edaspidi MTÜ) töötleb isikuandmeid eesmärgipäraselt, seadustega ja nende alusel antud õigusaktidega kooskõlas ja alusel. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Teeme kõik meist oleneva, et sisemise töökorraldusega tagada isikute eraelu puutumatus ning lähtume isikuandmete töötlemisel läbipaistvuse ja minimaalsuse põhimõtetest. Samade põhimõtete järgmist nõuame ka oma koostööpartneritelt.

Enamkasutatavad mõisted isikuandmete kaitses:

 • Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta, sh nimi, isikukood, kontaktandmed, arvuti IP-aadress.
 • Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtavad toimingud, sh kogumine, säilitamine, kasutamine, muutmine, kustutamine.
 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ega nimetatud isikute töötaja.

Andmekaitsetingimused isikuandmete töötlemisel

Eraisikust kirja saatja või saaja nime, kontaktandmeid ja muud isiku identifitseerimist võimaldavat infot me ei avalikusta. Vastusdokumendi isikule kättetoimetamine toimub e-posti teel (e-kirju ei krüpteerita) ning posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ja kirja saajal) või isiklikult üleantuna, juhul kui isik tuleb kirjale kohapeale järele. Dokumendi kätte toimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida on isikud ise meile avaldanud või mille isik on ise ilmselgelt mujal avalikus ruumis (nt veebis) avalikustanud.

 • Pöördumine selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, taotluse või avaldusega

Antud juhul on isikuandmete töötlemise aluseks pöörduja enda algatus. Vastamiseks teeme vajadusel täiendavaid järelpärimisi, kuid avaldame meile usaldatud isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on eesmärgi täitmiseks vajalik.

 • Kaebuse või vaide esitamine

Kasutame meile kaebuse või vaidega teatavaks saanud isikuandmeid ainult nimetatud asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse või vaide esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

Teise asutuse pädevuses oleva kaebus või vaie edastatakse vastavale asutusele ja edastamisest teavitatakse kaebuse või vaide esitajat.

 • Üritustele registreerimine, küsitlusetel osalemine või telefoni teel MTÜ poole pöördumine

Üritustele registreerimisel töötleme isikuandmeid üritusel osalejate nimekirja koostamiseks ja vajadusel registreerijaga ühenduse võtmiseks.

Küsitlusel osalemisel avaldatakse andmeid statistika tegemise eesmärgil üksnes isikustamata kujul. Küsitluste puhul, millele vastajate vahel loositakse välja auhindu, töötleme isikuandmeid vastajaga ühenduse võtmiseks.

Infotelefonile helistamisel töötleme isikuandmeid üksnes helistaja poolt avaldatud ulatuses helistajale info andmise eesmärgil. MTÜ’le tehtud telefonikõnesid ei salvestata.

 • Tööle ja vabatahtlikuks abiliseks kandideerimine

Tööle ja vabatahtlikuks abiliseks kandideerimisel töötleme kandideerija enda poolt meile antud või avalikes allikates avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused või vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajad on andnud nõusoleku enda poole pöörduda kandideerija kohta teabe saamiseks ja kandideerija on soovitajatele andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame andmeid sisaldava dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on eesmärgi täitmiseks vaja.

Säilitustähtaja möödumisel või eesmärgi täitmisel dokumendid hävitatakse.

Isikuandmete töötlemisega seoses võib andmesubjekt:

 • saada MTÜ’lt teavet enda isikuandmete töötlemise kohta, sh töötlemise eesmärkide ja andmete edastamise kohta.
 • nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist, mittetäielike andmete täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt õigusaktidele.
 • nõuda teda käsitlevate isikuandmete kustutamist, väljaarvatud juhul, kui MTÜ’l on õiguslik alus nende isikuandmete säilitamiseks ja töötlemiseks.
 • saada teavet tema isikuandmetega seotud rikkumistest, kui rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu tema õigustele ja vabadustele.
 • isikuandmete töötlemise küsimustes pöörduda MTÜ poole aadressil info@kasupered.ee
 • Kui andmesubjekt leiab, et MTÜ on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Avaandmed ja piiratud juurdepääsuga info

MTÜ kodulehel olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada lähtudes eetikaprintsiipidest ja kahjustamata andmeallika mainet.

Inimeste kontaktandmete kogumisel annab MTÜ andmesubjektile (ehk andmete omanikule) igakordselt võimaluse anda selge kinnituse, et andmesubjekt on andmete kogumise eesmärgist teadlik, sellega nõus ja on nõus enda andmete kasutamisega kogumise aluseks oleva sündmuse kirjelduses nimetatud eesmärgil.

Inimeste eraelu puutumatuse kaitseks ei avaldata piiratud juurdepääsuga teavet avaandmetena. Me ei avalikusta isikuandmeid ilma õigusliku aluseta.

Viited õigusaktidele                     

mullid_4