Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
TBRI-minilogo
logo_ILP_
sotsmin_3lovi_est

MTÜ Igale Lapsele Pere viib 2023-2024 sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi projekti “Traumateadlikkust tõstva sekkumise TBRI® sisseviimine laste hoolekande keskkondadesse ja laste tugivõrgustiku teadlikkuse kasvu mõju mõõtmine.”

Tegevuste kogumaksumus on 51 830 eur, millest Sotsiaalministeerium rahastab Euroopa Liidu struktuurivahenditest 50 000,40 eur.

Tegevuste elluviimise periood on 1.02.2023- 31.12.2024.

Varase ea raskete kogemustega lapsed, sealhulgas need, kes kasvavad asendushooldusel, on kogenud väärkohtlemist ja hooletusse jätmist, panevad lastekaitsesüsteemi ja spetsialistide ette, kes püüavad pakkuda neile vajalikku tuge, ainulaadsed väljakutsed. Selle projekti raames on eesmärgiks aidata pilootgruppidel õppida ja harjutada uusi oskusi, mis võivad nende tööd lihtsamaks teha ning lastele ja kogu meeskonnale rohkem toeks olla. Kasutatav sekkumine on TBRI® (usalduslikel suhetel põhinev sekkumine), mis pakub tõenduspõhiseid kompetentse, millega saab abistada tänapäevaste lähenemiste abil selliste kogemustega lapsi nii, et varase lapseea trauma mõjud ei oleks elukestvad ja sotsiaalsüsteemi koormavad.

Projekti raames korraldatakse ja viiakse läbi neljas sihtrühmas (Tilsi Perekodu, Tallinna Laste Turvakeskus, MHK Emajõe ja Valgejõe keskused) lastega tegelevatest spetsialistidest, hooldajatest ja/või vanematest koosnevatele meeskondadele põhjalikud praktilisi teadmisi ja kompetentse arendavad TBRI® sekkumise koolitused ning hinnatakse sekkumise mõju tugivõrgustiku kompetentsidele. Üks täismahus koolitus sisaldab 4 õppepäeva koos mahukate õppematerjalidega ja aktiivõppega. Koostöös hoolekande keskkonna juhtkondadega koostatakse plaan sekkumise praktiliseks juurutamiseks. Praktilise sekkumise sisu ja teadmised on suunatud kõikide antud kogukonnas lastega tegelevate kasvatus- ja tugispetsialistide võimestamisele, kaasa arvatud iga lapse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad ja võimalusel ka lapsevanemad, sest väga sageli on perekondades, kus laste vajadused ei ole laste parimates huvides täidetud või on oht laste perest eraldamisele, mõjutamas peredünaamikat põlvkondade vahelised traumad ning lähisuhtemustrid, mille tõttu vanemad ei oska näha, kuidas nad ise põhjustavad oma lastele traumakogemust. Nii asendushooldusel ja perepõhistel asendushoolduse vormidel kui lapse hoolekande keskkonnas olevate laste heaolu toetab esmalt ja kõige tõhusamalt turvatunne, mille lapse esmased hooldajad peaks tagama. Projekti tulemusena on tugispetsialistide ja lastekaitsetöötajate võrgustikul laiapõhisemad ja kaasaegsetel teadmisetel rajanevad oskused ja võimalused toetada, nõustada ja suunata laste esmaseid hooldajaid (ükskõik millises kasvukeskkonnas ja ükskõik millise vanuse- ja riskitasemega laste puhul) traumapädevamate kasvatusstrateegiate suunas. Igas projekti sihtrühmas viiakse läbi mõju hindamine –  teadmiste ja kompetentside eelhindamine ja peale koolituse läbiviimist järelhindamine ning 6 kuu möödumisel küsimustik tugivõrgustiku hinnangust sekkumise mõjust lastele. Mõju hindamise spetsialistidena on kaasatud Stories For Impact OÜ

Usalduslikel suhetel põhinev sekkumine (TBRI®) on USA Texase Kristliku Ülikooli dr Karyn Purvise nimelise Lapse Arengu Instituudi poolt välja töötatud terapeutiline mudel, mis õpetab hooldajaid/vanemaid pakkuma riskirühma kuuluvatele lastele tõhusat tuge ja paranemist. TBRI®-d on kasutatud lastekodudes, laste ja noorte hoolekandeasutustes, hooldus- ja lapsendajaperedes, koolides ja teistes lasteasutustes. Seda saab tõhusalt kasutada igas vanuses laste puhul. TBRI® on tõenduspõhine (registreeritud CEBC’s – The California Evidence-based Clearinghouse for Children Welfare), selle taga on tugev uuringute baas ja näited rakendamise kohta. TBRI® pakub tõenduspõhiseid kompetentse, millega saab abistada tänapäevaste lähenemiste abil selliste kogemustega lapsi nii, et varase lapseea trauma mõjud ei oleks elukestvad ja sotsiaalsüsteemi koormavad. 

Koolituse sisu on üles ehitatud TBRI® sekkumise põhimõtete ja tegutsemise strateegiate tundmaõppimisel ja paremate oskuste omandamisel. Kogumaht kokku on 4 koolituspäeva (kokku 32 akh),

  1. päev: TBRI® sissejuhatus ja ülevaade
  2. päev: TBRI® kontakti loomise põhimõtted
  3. päev: TBRI® jõustamise põhimõtted
  4. päev: TBRI® korrigeerimise põhimõtted

Koolitusel osaleja saab iga päeva teema kohta töövihiku, lisaks sensoorsete vahendite näidiskomplekti ning koolitusel on võimalust tutvuda paljude lisaressursside ja -kirjandusega, mis õpitut ja omandatut toetab.

Eestikeelseid koolitusi viivad läbi TBRI® praktikud: Jane Snaith ja Pille Kriisa, koolituse üldise korralduse ja materjalide ja ressursside eest hoolitseb MTÜ Igale Lapsele Pere.