Täiendkoolitused

Õppeasutus:

MTÜ Igale Lapsele Pere

Õppeasutuse reg kood: 

80309680

E-mail: 

info@kasupered.ee

Õppekava nimetus: 

„Emotsionaalselt traumeeritud laste kompetentne hooldaja“

Õppekeel: 

Еesti, inglise või vene

Toimumise koht 

Koolituse tellija ruumides või koolitusettevõtte korraldusel rendiruumis

Maht

30 ak/t

Koolitusgrupi suurus ja maksumus

Osalejate arv ei ole piiratud, maksumus kujuneb koolitaja tasust (ak/tunni järgi, materjalide kogusest, korralduslikest kuludest ja transpordikulust)

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolituse vorm: kontaktõpe

Õppekeskkond: õppekava teoreetiline osa viiakse läbi kas tellija ruumides või koolitusorganisatsiooni korraldatud ruumides. Ruumid ja varustus valitakse vastavalt tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. 

Koolitusmaterjalid vastavad antud õppekava eesmärkidele ja ülesannetele. Iga osaleja saab individuaalse õpimapi/jaotusmaterjalid, mis jäävad talle ka koolituse lõppedes. 

Koolituse eesmärgid: koolitusprogrammi “Emotsionaalselt traumeeritud laste kompetentne hooldaja” eesmärk on pakkuda vajalikke teadmisi ja oskusi, et tõhusalt täita toetava täiskasvanu rolli lähisuhte katkemise tõttu tekkinud käitumishäiretega ja traumakogemusega lapsele ja noorukile turvalise ja toetava keskkonna loomisel ning sellise lapse ja nooruki positiivse arengu toetamisel, samuti emotsionaalse erivajadusega või abivajava lapse elukvaliteedi parandamisel. 

 

Õppe sisu: 

 1. Laste kasvatus ja laste õiguste seismine
 2. moodul räägib vägivalla, hooletusse jätmise ja muud tüüpi traumade emotsionaalsest mõjust lapse arengule ning tagajärgedest, mida tuleb emotsionaalse traumaga lapse eest hoolitsemisel arvestada. Samuti käsitletakse vajadust tervikliku lähenemisviisi järele lapse vajaduste täitmisel. Moodul 4 käsitleb praktilisi lähenemisi, mida hooldaja saab kasutada trauma mõju mõistmiseks lapse käitumisele, arengule ja suhetele. Sama mooduli teises osas vaadeldakse ühte esimestest kompetentsidest, mis emotsionaalselt traumeeritud laste hooldajal peaks olema – oskus lapse turvatunde maksimeerimiseks.

 

 1. Lapse arenguvajaduste rahuldamine ja arengukahjustuste ennetamine

Moodulis 1 vaadeldakse trauma ja kaotuse mõju lapse arengule, trauma põhjustatud kahjustusi aju arengule ja sensoorse süsteemi toimimisele. Lapse pidurdunud arengu edendamiseks on pakutud välja praktilisi lahendusi. Moodulis 2 käsitletakse lapse arengu erinevaid etappe, arenguvaldkondi ja arengu vanuselisi iseärasusi, samuti seda, kuidas emotsionaalsed traumad arengut mõjutavad. Moodulis 2 käsitletakse ka strateegiaid lapse enesehoolduse ja eneseregulatsiooni oskuste edendamiseks. Programm pakub metoodikat lapse kaasamiseks, eneseregulatsiooni ja algatusvõime edendamiseks mängu kaudu. Moodulid 5 ja 6 pakuvad hooldajale praktilisi vahendeid lapse positiivseks distsiplineerimiseks. Moodulites 7 ja 8 käsitletakse vajadust aidata lapsel mõista ja aktsepteerida oma identiteeti, elulugu ja kogemusi. Pakutakse erinevaid stsenaariume, kuidas rääkida kogetud traumaatilistest kogemustest, kuidas aidata last leinaprotsessis, sõltuvalt lapse vanusest ja küpsusest. Moodulid 1, 3 ja 5 kirjeldavad põhjalikult lapse arengu etappe ja terve ja turvalise kiindumuse edendamise strateegiaid.

 

 1. Lapse jaoks emotsionaalselt oluliste suhete mõjutamine ja toetamine

Moodulites 7 ja 8 vaadeldakse lapse suhteid päritoluperekonnaga ja tema jaoks oluliste inimestega ning miks on uute hooldajate jaoks oluline suhtuda neisse austusega. Räägitakse psühholoogilise kohaloleku mõjust ja lapsega avatud vestluse olulisusest inimestest, kes on talle olulised, ja kaotustest, mida ta on kogenud, ning kuidas säilitada lapse olulisi suhteid. Moodul 7 rõhutab eriti pere, sealhulgas lapse õdede-vendade suhte tähtsust. Selles moodulis vaadeldakse ka seda, kuidas valmistada last ette bioloogilise perega kohtumisteks, kuidas aidata toime tulla emotsionaalsete puhangute ja sellega seotud reaktsioonidega ning kuidas hooldajad mõistavad laste mõtteid, tundeid ja reageeringuid.

 

 1. Turvaliste ja toetavate elukestvate suhete loomine

Moodulites 5 ja 6 käsitletakse laste ja noorukite suurimat vajadust (kiindumus /lähikontakt ja suunamine) ning suurimat hirmu (lahusolek). Räägitakse sellest, kuidas luua ja tugevdada sidet lapsega, vähendades emotsioonipuhanguid, mõistes hirmu ja reaktsioone traumaatilisele stressile. Moodulis 7 vaadeldakse lapse suhteid talle oluliste inimesega ning positiivse, stabiilse suhte toetamise ja edendamise aluspõhimõtteid ning kuidas luua ülemineku- ja peremuutustes lapsega “sild”. Moodulis 8 käsitletakse lapsel abistamist arusaama kujundamisel oma minevikust ja eluloost, põhimõtteid, kuidas lapsega oma minevikust rääkida, et suurendada lapse turvatunnet ja aidata tal iseseisvat elu alustada.

 

 1. Koostöö ja meeskonnatöö

Meeskonnatööd kui väärtust rõhutatakse moodulis 9, kus räägitakse hooldajate tugisüsteemi olulisusest.

 

 1. Eraldamised (ümberpaigutused)

Saavutatavad õpiväljundid: 

 • arusaamine keerulisest arengutraumast ja selle mõjust lapse arengule ja käitumisele;
 • emotsionaalselt traumeeritud lapse hooldamine ja kaitsmine turvalise keskkonna ja tunnetatud turvalisuse loomise kaudu;
 • lapse arenguvajaduste mõistmine ja rahuldamine;
 • lapsele emotsionaalselt oluliste suhete mõju mõistmine ja nende toetamine;
 • turvaliste ja toetavate püsisuhete loomine;
 • hooldajate enese eest hoolitsuse olulisuse mõistmine ja enesehoolduskava väljatöötamine;
 • koostöö ja professionaalses meeskonnas töötamine laste vajaduste rahuldamiseks;
 • kohanemisprotsessi mõistmine ja juhtimine;
 • ülemineku (muutuste) protsesside mõistmine ja suunamine.

Koolituse sihtgrupp: 

Sotsiaaltöötajad, haridustöötajad, emotsionaalsete ja käitumisraskustega ning traumakogemusega laste vanemad ja hooldajad, perepõhise asendushoolduse pakkujad, hoolduspered, lapsendajad, eestkostevanemad, potentsiaalsed kasuvanemad, asendushoolduse töötajad ja teised lastega töötavad isikud. 

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Nõuded koolituse läbimiseks: 100% kõikidel õppepäevadel osalemine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse tulemuste alusel saavad osalejad lõpetamise kohta tunnistuse.

Koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

Koolituse viib läbi Jane Snaith (MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012), TCC programmi koolitaja sertifikaadiga.

2018 – 2020          Tallinna Ülikool, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpe;

2019                       Trauma Competent Caregiver programmi koolitaja väljaõpe (Back2Back Ministries & Texas Christian University Child Development Institute)

2018                       DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level Two tase;

2016                       DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase, Glasgow, Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2015                       Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;

2015-2016            MTÜ Igale Lapsele Pere, koolitajate 2-aastane väljaõppe programm;

Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid;

Koolituskogemus: Jane Snaith on läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2019 üle terve Eesti – erinevates haridusasutustes (koolid, lastaiad, noortekeskused jms) ja Rajaleidja keskustes, asendushoolduse töötajatele koostöös Laste Vaimse Tervise Keskusega ja erinevate asenduskodudega;

samuti toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet ja Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“. Ta on tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele“.

Kasuvanemana on tal kogemus 2 pikaajalise paigutuse ja 5 lühiajalise paigutusega lapsega, kellest peres pikemalt kasvanud kasulastest on mõlemad juba täisealiseks kasvanud. Bioloogilisi lapsi on 2, samuti täisealised.